کنفرانس مطبوعاتی برای فیلم "کار کثیف"/رئیس جمهور پس از دیدن این فیلم من وجدان است, شکار!