روسیه ۲۰۰۰ نیروی نظامی در جزایر مورد مناقشه با ژاپن مستقر کرد