بازدید ۸۵ هزار نفر از زائران از کف توزیع کنندگان به مراکز پزشکی در مرز مهران