علت سقوط اتوبوس مشخص شده/ نظریه اساسی: نقص ترمز و جعبه دنده