توجه داشته باشید 90 نماینده "روحانی" از نوسانات در بازار ارز