سه نتیجه اقدامات کوتاه مدت و مهم ساقط و F-16 جنگنده