عمادالدین باقی: نتایج حاصل از گناه فردی, عق زدن او