تاخیر 49 درصدی پروازها در اسفند 96/ساها، هما و آسمان در صدر تاخیرات