کنعانیان سرب در گفت و گو با فارس : بالای ملی خانه احزاب یک بار دیگر به تعویق افتاد/مه 97; همایش ملی "گفتمان و نقش احزاب"