موگرینی: اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم بر سوریه است.