صالحی امیری: من وسط بحث در مورد ایده/ درباره کشتی هوایی-هیچ جلسه