استولتنبرگ: ساختار غیر نظامیان در اروپا برای مبارزه با شرایط مناسب.