اسرائیل پس از ۲۵ سال از شروع ساخت و ساز های جدید شهرک سازی در کرانه ...