رقابت برای ۲۴۳ هزار نفر از داوطلبان در انتخاب دکترا