نماینده شاه رضا: مجلس به دنبال ارائه یک طرح برای حمایت از اشتغال روستاییان است