تجزیه و تحلیل: با بنیانگذاران و جدال برخورد قاطع خواهد شد