دور عروس سفید مغلوب ساختن پیشی جستن در راه خود را به بیمارستان ...