لغو نشست تا در برابر المپیاکوس/ حمله توده ها در مربی هستند