برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی ویژه وابستگان نظامی