پارک زندگی: کسب مدال های بیشتر در بازی های آسیایی در جاکارتا هدف اصلی است