روند همکاری های مشترک اقتصادی Hub گفت: حضور ابدی و وزیر تجارت عمان