کشف امکانات از بازیگران پرسپولیس در دربی ۸۶/شیرین ترین قهرمانی یا ؟