ابتلا به انواع بیماری های خطرناک به نوشیدن نوشابه های شیرین