دو تن از عناصر 'بیوگرافی' (x) تغییر روابط بین زن و شوهر