تغییرات اساسی در شورای مرکزی برای تمام مدیران سینما/ انتخاب اعضای جدید