پیمان سپاری معادل ارزش خام راه حل برای صادرات موقت