روحانی خواستار اقدام جمعی الگوی همکاری های زندگی حیات شیعه و سنی جهان