مورد آسیب های اجتماعی در تهران, تبدیل شدن به نظام اسلامی است