مشارکت استان ها در قلمرو خراسان شمالی ميگويد درست نیست.