گزارش تصویری از تمرین کنار:/ من ریختن باران در شهر باران