شروع به تیراندازی کاتیوشا با بازی احمد مهران باند لیلی و