Tijani: "نقش" از این وضعیت در استان تهران به ویژه آلودگی هوا به نمایندگان گزارش داد