خودکفایی در تولید یکی از مهم ترین قدرت تامین تجهیزات