یک عکس از سندی است که باید در یک فیلم "من عصبانی هستم!" اکران.