لحظه; ترکیب اصلی "استقلال" برای بازی با الریان مشخص