ما به دنبال تشکیل یک "شبه دولت" در شرق رودخانه فرات