راه اندازی سرویس "tfai" در عراق و برای نیاز کشاورزان برنج