نگرانی سازمان ملل از مهاجران افغانستان از طریق پاکستان