هنرمندان تئاتر تاپ نمی خواسته های ساده هنر سرگردان است.