تشکر ویژه از اعضای هیئت مدیره از مدیریت باشگاه پرسپولیس از طلبکاران از کرم!