توجه داشته باشید که دورترین و قدیمی ترین کهکشان جهان