رژیم آل خلیفه محاصره محل سکوت آیت الله قاسم را تشدید کرد