به عنوان یک نتیجه از جایزه مشهور در هیئت مدیره است ؟