رئیس قوه قضائیه: ایران در به رسمیت شناختن مردم است.