ابزار آمریکا برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ایران است ؟