اعلام پیشâ € Œشرط ثبتâ € Œنام در کاروانâ € Œهای زیارت ۹۷