سکوت آمریکا نشانه استفاده می شود در صورت نفوذ ایران بود