عربستان سعودی تجارت از رسوایی در ایران برای شرکت های آمریکایی و انگلیسی