حساب برای شرکت در نشست بازسازی عراق به عنوان به کویت