رشد ۱۶ درصد از ارزش کل سامسونگ به لطف نیمه هادی ماژول